Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803614

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.
II SAB/Lu 10/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. w sprawie ze skargi W. W. i T. B. - W. na bezczynność Wojewody w przedmiocie sprostowania i wyjaśnienia decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę, co wiąże sąd. Cofnięcie może być jednak uznane za niedopuszczalne, jeżeli zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W piśmie z dnia 18 maja 2015 r. W. W. działając w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik T. B. - W. skutecznie cofnął skargę. Z tych względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie należało umorzyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.