Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507238

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 r.
II SAB/Łd 71/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K.-P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie zamontowanego kotła c.o. w budynku mieszkalnym postanawia: odrzucić skargę. A.B.

Uzasadnienie faktyczne

I. K.-P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie zamontowanego kotła c.o. w budynku mieszkalnym.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 maja 2018 r. skarżąca została wezwana do podpisania skargi, złożenia dowodu wyczerpania trybu art. 37 k.p.a. oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierające powyższe wezwania została uznana za doręczoną w trybie awizo z dniem 25 maja 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", skarga do sądu administracyjnego winna być opatrzona podpisem strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien zostać złożony własnoręcznie, niewystarczające jest opatrzenie pisma podpisem elektronicznym. W uchwale z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt I OPS 10/13 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że w aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że pismo procesowe sporządzone w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym spełnia warunek formalny pisma procesowego, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Wskazał, że pismo procesowe sporządzone w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, - po jego wydrukowaniu - jest dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony przez autora pisma poprzez złożenie podpisu własnoręcznego na jego wydruku.

Ponadto wskazać trzeba, że zgodnie z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. W przypadku przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ administracji publicznej takim środkiem jest wniesienie ponaglenia w trybie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej powoływanej jako "k.p.a.". Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Z powyższego wynika, że niezbędnym warunkiem zaskarżenia przewlekłego prowadzenia postępowania w aktualnym stanie prawnym jest złożenie ponaglenia w trybie art. 37 k.p.a.

Jednocześnie należy zauważyć, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

Wyjaśnić również należy, że zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W przedmiotowej sprawie wezwania do podpisania skargi, złożenia dowodu wyczerpania trybu art. 37 k.p.a. oraz do uiszczenia wpisu zostały doręczone skarżącej w trybie awizo w dniu 25 maja 2018 r. Termin do uzupełnienia ww. braków skargi upłynął natomiast bezskutecznie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

A.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.