II SAB/Łd 67/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3178272

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 maja 2021 r. II SAB/Łd 67/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. N. na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej H. N. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną dnia 19 kwietnia 2021 r., pod poz. (...);

3. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej H. N. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną nienależnie tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną dnia 10 maja 2021 r., pod poz. (...). B.A.

Uzasadnienie faktyczne

H. N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w formie dokumentu elektronicznego skargę na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Skarga stanowiła załącznik do wniesionego w formie dokumentu elektronicznego pisma z dnia 20 marca 2021 r. i nie została podpisana przez skarżącą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 8 kwietnia 2021 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. Wezwanie doręczono stronie w dniu 16 kwietnia 2021 r., zaś dnia 19 kwietnia 2021 r. strona uiściła wpis od skargi (100 zł).

Następnie na podstawie zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - poprzez nadesłanie podpisanej skargi. Jednocześnie poinformowano skarżącą, że zarówno skarga złożona bezpośrednio do organu jak i ta wniesiona za pośrednictwem sądu (obie z dnia 19 lutego 2021 r.), stanowiące załączniki do ePism zatytułowanych "ZAWIADOMIENIE", nie zostały opatrzone żadnym podpisem.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 30 kwietnia 2021 r., jednakże strona nie wykonała wezwania w zakreślonym terminie.

W piśmie z dnia 3 maja 2021 r. skarżąca wskazała, że zarówno skarga jak i jej załączniki zostały podpisane podpisem zaufanym, dlatego też nie będzie "wysyłać kolejny raz tego samego".

W piśmie z dnia 5 maja 2021 r. skarżąca powołała się na zakłócenie pracy w systemie bankowości elektronicznej i wyjaśniła, że w momencie usunięcia awarii dokona wpłaty wpisu m.in. w sprawie II SAB/Łd 67/21.

W dniu 10 maja 2021 r. na rachunek Sądu skarżąca ponownie uiściła kwotę 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z wymogów pisma w postępowaniu sądowym jest jego podpisanie - przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a (art. 12b § 1 p.p.s.a.).

Zgodnie zaś z art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2b p.p.s.a.).

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący na mocy art. 49 § 1 p.p.s.a. wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Z kolei stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie skarżąca wniosła skargę drogą elektroniczną. Skargę stanowił załącznik do pisma przewodniego zatytułowanego "ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU SKARGI DO WSA". W związku z tym, że podpis elektroniczny został złożony przez skarżącą jedynie pod pismem przewodnim, Sąd wezwał skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, braku formalnego skargi przez nadesłanie podpisanej skargi. Wezwanie wraz z pouczeniem o skutkach niewykonania powyższego obowiązku oraz o treści art. 46 § 2a p.p.s.a. zostało doręczone skarżącej w dniu 30 kwietnia 2021 r. Siedmiodniowy termin do usunięcia braku formalnego skargi upłynął zatem bezskutecznie w dniu 7 maja 2021 r.

W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, który Sąd na gruncie niniejszej sprawy w pełni podziela, że z uwagi na kategoryczne brzmienie art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a. nie można przyjmować, iż opatrzenie wyłącznie pisma przewodniego zaufanym podpisem elektronicznym skutkuje podpisaniem całego dokumentu elektronicznego, czyli w niniejszej sprawie skargi będącej załącznikiem dokumentu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawodawca w art. 46 p.p.s.a. rozróżnił podpisywanie dwóch elementów korespondencji elektronicznej: podpisywanie pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego (§ 2a) oraz podpisywanie załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (§ 2b), których dotyczą zasady podpisywania przewidziane w art. 46 § 2a p.p.s.a. Zgodnie bowiem z art. 46 § 2b p.p.s.a. zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. W realiach niniejszej sprawy oznacza to, że skarżąca, mimo wezwania, nie usunęła braku formalnego skargi (por. postanowienia NSA z dnia 11 lutego 2021 r., III OZ 107/21, z dnia 23 lutego 2021 r., III OZ 106/21).

Tożsamy pogląd, że opatrzenie pisma przewodniego zaufanym podpisem elektronicznym nie skutkuje podpisaniem całego dokumentu elektronicznego, w tym skargi stanowiącej załącznik do dokumentu, został wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w postanowieniach z dnia 29 października 2020 r., I OZ 814/20, z dnia 13 listopada 2020 r., I OZ 884/20, z dnia 26 listopada 2020 r., I OZ 937/20, I OZ 938/20, I OZ 939/20, I OZ 940/20 i I OZ 987/20, z dnia 9 grudnia 2020 r., I OZ 1031/20, I OZ 1032/20, I OZ 1033/20 i I OZ 1034/20, z dnia 11 grudnia 2020 r., I OZ 1000/20, I OZ 1003/20, I OZ 1014/20, I OZ 1015/20 oraz I OZ 1022/20, z dnia 15 grudnia 2020 r., I OZ 1048/20 i I OZ 1061/20 jak i z dnia 26 stycznia 2021 r., I OZ 1147/20, I OZ 1148/20, a także w postanowieniu WSA w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2021 r., II SAB/Łd 30/21.

Wobec tego, że brak formalny skargi (czyli brak podpisu złożonego w sposób określony w art. 46 § 2a p.p.s.a.) nie został usunięty w terminie, Sąd był zobligowany do jej odrzucenia stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Odrzucenie zaś skargi wyłącza możliwość merytorycznego zbadania zasadności zarzutów w niej podniesionych.

W związku z powyższym już tylko na marginesie Sąd wskazuje, że w sytuacji gdy strona nie może złożyć prawidłowo podpisanej skargi w drodze dokumentu elektronicznego, może skorzystać z tradycyjnej formy poprzez złożenie skargi w formie papierowej z tradycyjnym podpisem, zachowując warunki formalne przewidziane dla pisma strony (skargi), określone w art. 46 § 1-2 i art. 57 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi, Sąd orzekł w pkt 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z kolei w pkt 3 sentencji postanowienia Sąd orzekł o zwrocie ponownie uiszczonego wpisu od skargi na mocy art. 225 p.p.s.a.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.