Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468940

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SAB/Łd 65/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. C. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1.

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową,

2.

przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako miejscowo właściwemu do jej rozpoznania. a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 kwietnia 2014 r. L. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, bądź ewentualnie o oddalenie skargi w całości, a ponadto o przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako miejscowo właściwemu, argumentując że Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jedynie kierownikiem jednostki terenowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydaje decyzje w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który to organ ma swoją siedzibę w Warszawie. Kierując się zatem zasadą wyrażoną w art. 13 § 2 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w punkcie pierwszym sentencji postanowienia stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako miejscowo właściwemu do jej rozpoznania, o czym rozstrzygnął w punkcie drugim sentencji postanowienia.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.