II SAB/Łd 51/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

II SAB/Łd 51/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666458

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2015 r. II SAB/Łd 51/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. LS

Uzasadnienie faktyczne

K. B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 25 marca 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie jej podpisanego egzemplarza, a ponadto do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono stronie w dniu 30 marca 2015 r., jednakże w wyznaczonym terminie skarżący nie wykonał wezwania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepisy obowiązującego prawa stanowią, jakie wymagania formalne winna spełniać skarga wnoszona do sądu administracyjnego (art. 46 § 1 i 2 w związku z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.). W szczególności oznacza to, że skarga winna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Dodatkowym warunkiem dopuszczalności skargi jest uiszczenie przez stronę stosownego wpisu, bowiem sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Ponieważ skarga wniesiona w niniejszej sprawie nie czyniła zadość powyższym wymaganiom skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych i fiskalnych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo upływu zakreślonego zarządzeniem 7-dniowego terminu, liczonego od doręczenia wezwania w dniu 30 marca 2015 r., skarżący nie usunął braków skargi.

Uznać należy zatem, że skarga K. B. nie została skutecznie wniesiona i z tej przyczyny na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu, o czym Sąd orzekł z uwzględnieniem art. 58 § 3 p.p.s.a.

Taka sama konsekwencja płynie - stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. - z zaniechania uiszczenia w zakreślonym terminie wpisu od skargi.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.