II SAB/Łd 47/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

II SAB/Łd 47/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666457

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2015 r. II SAB/Łd 47/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. i T. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie parteru budynku mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Z. W. i T. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie parteru budynku mieszkalnego.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału skarżący zostali wezwani do usunięcia braku fiskalnego skargi, poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie w tym przedmiocie skarżący otrzymali w dniu 26 marca 2015 r. Odbiór przesyłki dla skarżącej pokwitował własnoręcznym podpisem skarżący T. W., jako dorosły domownik. W tym stanie rzeczy, termin do uzupełnienia braku fiskalnego skargi biegł od dnia 27 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r. i upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści § 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) po wniesieniu skargi do sądu przewodniczący wydziału niezwłocznie bada, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu chyba, że został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie do uiszczenia wpisu należy połączyć z wezwaniem do usunięcia braków formalnych skargi.

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w tekście "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 ww.p.p.s.a.). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący zostali zobowiązani do uzupełnienia solidarnie braku fiskalnego skargi i pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania nałożonego obowiązku, w zakreślonym terminie nie uzupełnili braku skargi, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Z tych powodów sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.