II SAB/Łd 32/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3153681

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2021 r. II SAB/Łd 32/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Tomasz Porczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. sprawy ze skargi H.N. na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić H. N. kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 8 marca 2021 r., pod poz. (...). dc

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 marca 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga H. N. na bezczynność Wójta Gminy B. w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej. Skarga stanowiła załącznik do wniesionego w dniu 10 lutego 2021 r. pisma przewodniego zatytułowanego "Zawiadomienie o wniesieniu pozwu do WSA", podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożonego na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy B. Skarga nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym skarżącej.

Z uwagi na powyższe, zarządzeniem z dnia 10 marca 2021 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 14 marca 2021 r.

W zakreślonym terminie, w dniu 14 marca 2021 r. skarżąca nadesłała na elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo przewodnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z załącznikiem w postaci niepodpisanej skargi.

Tym samym uznać należy, że skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi z dnia 10 lutego 2021 r., do czego wezwana została zarządzeniem z dnia 10 marca 2021 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej: p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z elementów składowych pisma w postępowaniu sądowym jest wynikający z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. wymóg podpisania pisma przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego. Przy czym stosownie do art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2b p.p.s.a.).

Z treści powyżej powołanego przepisu art. 46 § 2a i § 2b p.p.s.a. wynika zatem, że ustawodawca wyraźnie rozróżnił obowiązek opatrzenia podpisem zarówno pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego, jak również dołączanych do tego pisma załączników składanych w formie dokumentu elektronicznego. Nie dochowanie powyższych wymogów stanowi brak formalny podlegający uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a.

Wskazać w tym miejscu należy, iż pogląd, zgodnie z którym opatrzenie pisma przewodniego zaufanym podpisem elektronicznym nie skutkuje podpisaniem całego dokumentu elektronicznego, w tym skargi stanowiącej załącznik do dokumentu; jak również stanowisko co do istnienia technicznych możliwości podpisania załączników do korespondencji wysyłanej za pośrednictwem platformy ePUAP (przy zastosowaniu ogólnie dostępnych zewnętrznych narzędzi, tzw. "Podpisywarki") zostały wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w postanowieniach z dnia 29 października 2020 r., I OZ 814/20; z dnia 13 listopada 2020 r., I OZ 884/20; z dnia 26 listopada 2020 r., I OZ 987/20 (www.cbois.nsa.gov.pl). Sąd rozpoznający niniejszą skargę w pełni podziela argumentację przedstawioną w powołanych orzeczeniach.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie, jak już wcześniej wskazano H.N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, skargę na bezczynność Wójta Gminy B. w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej. Skarga stanowiła załącznik do pisma przewodniego, które zostało przez skarżącą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast sama skarga nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym skarżącej.

Z uwagi na powyższe zarządzeniem z dnia 10 marca 2021 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 14 marca 2021 r. Tym samym ustawowy 7 dniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi rozpoczął swój bieg w dniu 15 marca 2021 r. i upłynął w dniu 22 marca 2021 r.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie skarżąca w dniu 14 marca 2021 r. skarżąca nadesłała na elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo przewodnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z załącznikiem w postaci niepodpisanej skargi.

Tym samym uznać należało, że skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi, co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozprawy.

dc

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.