Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 maja 2020 r.
II SAB/Łd 30/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowoli budowlanej postanawia:

1. odrzucić skargę.

2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącego S. O. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi, zaksięgowaną w dniu 22 kwietnia 2020 r., pod pozycją 1219. Ak.

Uzasadnienie faktyczne

S. O. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w sprawie samowoli budowlanej.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wniósł o jej odrzucenie, podnosząc przy tym, iż skarżący nie wniósł ponaglenia. Jednocześnie organ wniósł o oddalenie skargi, w sytuacji uznania, iż istnieje możliwość merytorycznego jej rozpoznania.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 marca 2020 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi przez złożenie dowodu wyczerpania trybu określonego w art. 37 k.p.a. przed wniesieniem skargi do sądu oraz wskazanie numeru PESEL. Jednocześnie zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 marca 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi w kwocie 100 złotych. Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 16 kwietnia 2020 r. W dniu 22 kwietnia 2020 r. skarżący uiścił wymagany wpis sądowy. Natomiast pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r. wskazał numer PESEL oraz złożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie. Skarżący nie odniósł się jednak do wezwania Sądu dotyczącego złożenia dowodu wyczerpania trybu określonego w art. 37 k.p.a. przed wniesieniem skargi do sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie natomiast do art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - powołanej dalej jako: "p.p.s.a." kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Ponadto sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie z regulacją art. 53 § 2b p.p.s.a. skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Mając na uwadze powyższe należało zatem ustalić, czy przed wniesieniem przedmiotowej skargi do sądu na przewlekłe prowadzenie postępowania, tj. przed 18 lutego 2020 r., skarżący wniósł ponaglenie do właściwego organu, którym w odniesieniu do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wskazać należy, że zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

W przedmiotowej sprawie, co wynika ze zgromadzonych akt sprawy, taki środek nie został przed wniesieniem skargi do sądu złożony. Skarżący w złożonym piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r. nie odniósł się wprawdzie do wezwania Sądu dotyczącego złożenia dowodu wyczerpania trybu określonego w art. 37 k.p.a. przed wniesieniem skargi do sądu, niemniej jednak fakt ten wynika z akt sprawy oraz z odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., w której wskazał, że skarżący nie wystąpił ze stosownym ponagleniem.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w sprawie nie została spełniona przesłanka z art. 53 § 2b p.p.s.a., stanowiąca jeden z warunków skutecznego wniesienia skargi do sądu.

Przedmiotowa skarga jest przedwczesna, a zatem niedopuszczalna w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Zgodnie z tą regulacją sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, należało uznać, że wniesiona w niniejszej sprawie skarga jako niedopuszczalna z powodu niewyczerpania trybu wskazanego w art. 37 k.p.a., podlega odrzuceniu.

Z tych powodów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. Natomiast o zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono w punkcie 2 sentencji postanowienia, biorąc pod uwagę regulację art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Ak.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.