Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011787

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 marca 2016 r.
II SAB/Łd 28/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Wójta Gminy Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę. A. P.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga M. M. na bezczynność Wójta Gminy Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 lutego 2016 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie jej podpisanego egzemplarza oraz uiszczenie wpisu sądowego.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru opisane wezwania skarżący odebrał osobiście w dniu 2 marca 2016 r., jednakże pozostawił je bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza każdorazowo analiza jej dopuszczalności. Innymi słowy, sąd zobowiązany jest do zbadania, czy w danej sprawie nie zachodzą podstawy do odrzucenia skargi, wymienione w art. 58 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.").

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z dwiema podstawami uzasadniającymi odrzucenie skargi.

Po pierwsze, w myśl przepisu art. 220 § 1 zd. I p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Do opłat sądowych zaliczamy m.in. wpis, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu. Jak wynika z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Po wtóre, zgodnie art. 46 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, co oznacza, iż skarga winna zawierać podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis na skardze jest warunkiem koniecznym pisma i z wyjątkiem sytuacji, gdy strona nie może sama się podpisać (art. 46 § 4 p.p.s.a.) lub ma przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, podpis musi być złożony własnoręcznie przez stronę. Podpis na dokumencie jest poświadczeniem woli lub wiedzy podmiotu, który takie oświadczenie składa i służy identyfikacji takiego podmiotu, stąd nie można przyjąć, iż jedynie wskazanie w nagłówku danych identyfikujących stronę skarżącą jest wystarczające dla przyjęcia, że skarga nie zawiera braków formalnych i spowoduje skuteczne wszczęcie postępowania.

Jak wynika z akt sprawy, do dnia dzisiejszego strona skarżąca nie usunęła żadnego z opisanych braków skargi, przede wszystkim nie podpisała skargi, ani nie nadesłała jej podpisanego egzemplarza. Niewątpliwie nie uiściła również wpisu sądowego od skargi. Przy czym, na co należy wrócić uwagę, w wezwaniach do usunięcia przedmiotowych braków skargi zamieszczone było pouczenie o skutkach pozostawienia wezwań sądu bez odpowiedzi. Wobec doręczenia w dniu 2 marca 2016 r. wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, termin do ich uzupełnienia ekspirował z dniem 9 marca 2016 r. Skarżący nie wnioskował o przyznanie prawa pomocy w odpowiednim zakresie.

W tej sytuacji przedmiotowa skarga jest obarczona brakami uniemożliwiającymi jej rozpoznanie w ramach postępowania sądowego.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.