II SAB/Łd 142/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582011

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 2018 r. II SAB/Łd 142/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. A.B.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 września 2018 r. L. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, żądając zobowiązania Burmistrza S. do udzielenia informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi oraz orzeczenia, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wymierzenia organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 tej ustawy. Skarżąca wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 25 września 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (dot. wniosku nr 4 z 16 sierpnia 2018 r.) w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to skarżąca otrzymała w dniu 9 października 2018 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 19). W zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła powyższego braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w skrócie jako: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Skarżąca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi otrzymała w dniu 9 października 2018 r., zatem termin na jego wykonanie upłynął bezskutecznie w dniu 16 października 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, w rozpoznawanej sprawie Sąd nie mógł nadać skardze dalszego biegu i przystąpić do jej merytorycznego rozpoznania, ponieważ skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego od skargi. Skarga podlegała zatem odrzuceniu.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

A.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.