Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773523

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 10 września 2010 r.
II SAB/Kr 66/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków dnia 10 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.K. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr (...) w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Jak wynika z treści pisma I.K. z dnia 8 lipca 2010 r., w którym cofnął on skargę na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr (...) w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, motywem cofnięcia skargi było udostępnienie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr (...) w K. żądanej informacji publicznej. Mając zatem na uwadze powyższe, należy uznać, że skarżący skutecznie cofnął skargę, w związku z czym niniejsze postępowanie sądowe podlegało umorzeniu, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia na zasadzie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.