Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2754284

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2019 r.
II SAB/Kr 441/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 13 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Burmistrza Miasta Z. z dnia 13 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. F. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Z. z dnia 13 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 15 listopada 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 listopada 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-22 akt sądowych). Do chwili obecnej wskazany brak fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.," sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do brzmienia art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z powyższego wynika, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli strona skarżąca nie uiści wpisu od skargi, wówczas jest zobowiązana to uczynić na wezwanie przewodniczącego, w wyznaczonym przez niego terminie. W razie nie wykonania wezwania przez stronę skarżącą, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu w dniu 22 listopada 2019 r. Oznacza to zatem, że siedmiodniowy termin do wykonania powyższego wezwania, upłynął w dniu 29 listopada 2019 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braków fiskalnych skargi.

Wobec powyższego wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.