Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748100

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.
II SAB/Kr 43/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Kraków, dnia 16 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. i S. P. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. P. i S. P. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Starosty (...) w postępowaniu znak (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał strony skarżące do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono D. P. i S. P. w dniu 18 maja 2015 r., zatem termin na jego wykonanie mijał w dniu 25 maja 2015 r.

W wyznaczonym terminie skarżący nie wykonali nałożonego na nich obowiązku usunięcia braku fiskalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie p.p.s.a.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący D. P. i S. P. zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu, a wezwanie zawierało pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnili braku fiskalnego skargi, co potwierdza informacja z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd postanowił odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.