Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675517

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
II SAB/Kr 423/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

I.

uchylić własne postanowienie, stanowiące punkt

III.

wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 423/14;

II.

zasądzić od Wójta Gminy na rzecz skarżącego P. K. kwotę 357 zł. (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zobowiązał Wójta Gminy do wydania w terminie 14-stu dni aktu administracyjnego lub dokonania czynności w sprawie z wniosku skarżącego P. K. z dnia 28 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej - pkt I., stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa - pkt II., oraz w punkcie III. - zasądził od Wójta Gminy na rzecz skarżącego P. K. kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

P. K. złożył w terminie zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie III. wyroku wskazując, że zasądzona kwota nie obejmuje wpisu sądowego w wysokości 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest w całości zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. -oznaczana dalej jako p.p.s.a.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych. Zażalenie jest zatem środkiem zaskarżenia względnie dewolutywnym, a sąd pierwszej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie, w ramach autokontroli, może uchylić własne postanowienie oraz wydać nowe rozstrzygnięcie co do istoty sprawy.

Stosownie do art. 200 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W myśl art. 205 § 2 p.p.s.a., do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

W niniejszej sprawie pobrano od skarżącego wpis stały w kwocie 100 zł, a także opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349) stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w tej sprawie wynosiła 240 zł. Łącznie zatem prawidłowo obliczone koszty niezbędne do dochodzenia praw skarżącego winny wynosić 357 zł.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia, za podstawę przyjmując art. 200 i art. 205 § 2 w zw. z 195 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.