Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749403

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 listopada 2019 r.
II SAB/Kr 392/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Rady Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 26 lutego 2019 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Rady Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 26 lutego 2019 r. w którym zwrócił się o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości opracowań geodezyjnych (operatów geodezyjnych) sporządzonych przez geodetę uprawnionego mgr inż. A. P. dla Gminy Miasta Z. w okresie 2016, 2017 i 2018 r. w enumeratywnym wyszczególnieniu na wskazane okresy.

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału z dnia 22 października 2019 r. A. F. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 października 2019 r. Do chwili obecnej wskazany brak fiskalny skargi nie został uzupełniony. W zakreślonym terminie skarżący zwrócił się o zwrot skargi.

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd. W stanie faktycznym sprawy A. F. nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi. Ponadto sąd wyjaśnia, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują takiej instytucji jak "zwrot skargi". Oświadczenie skarżącego w piśmie z dnia 2 listopada 2019 r. można było ewentualnie uznać za cofnięcie skargi. Złożenie skutecznego oświadczenia tej treści może jednak dotyczyć wyłącznie skarg nie obarczonych żadnymi brakami.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.