Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1643797

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
II SAB/Kr 389/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski (spr.), Jacek Bursa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Z. S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. dla powiatu (...) w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania znak: (...)

I.

stwierdza, że postępowanie prowadzone było przewlekłe;

II.

stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III.

nie wymierza organowi grzywny;

IV.

zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. dla powiatu (...) na rzecz skarżącego Z. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 marca 2012 r. Z.S. wniósł do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. o dokonanie kontroli budynku mieszkalnego na działce nr (...) w B.

W dniu 16 lipca 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję Nr (...), którą zobowiązał inwestora do sporządzenia i przedłożenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego do dnia 31 października 2013 r.

Skarżący wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt II SAB/Kr 163/13, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Z.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu (...) w K. w sprawie znak: (...) w pkt I stwierdził, że postępowanie prowadzone było przewlekle; w pkt II stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III odstąpił od wymierzenia grzywny organowi.

Na decyzję organu I instancji z dnia 16 lipca 2013 r. zostało wniesione odwołanie i (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją nr (...) z dnia 3 lutego 2014 r. znak: (...), uchylił poprzednio wydaną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu (...) w K. nr (...) z dnia 16 lipca 2013 r. znak (...) nakładającą obowiązek sporządzenia i przedstawienia 4 egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z wykonanych robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. budynek mieszkalny na działce nr (...) w B. w terminie do 31 października 2013 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu organ II instancji zwrócił uwagę na braki w materiale dowodowym, brakiem ustalenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego na działce nr (...) w miejscowości B., brakiem ustalenia ciągłości wykonywania robót budowlanych na tej inwestycji.

Organ odwoławczy zwrócił akta administracyjne organowi I instancji w dniu 28 marca 2014 r., który dalej prowadził postępowanie zarejestrowane pod znakiem (...) (akta administracyjne, karta nr 161).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 23 maja 2014 r. zawiadomił strony o prowadzonym postępowaniu oraz wyznaczył termin oględzin na dzień 18 czerwca 2014 r. (akta administracyjne, karta nr 170) oraz zwrócił się do Gminy W. z prośbą o udzielenie informacji koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy. Organ zawiadomił strony pismem z dnia 23 maja 2014 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, to jest 29 sierpnia 2014 r.

Następnie w związku z wniesionym w dniu 16 kwietnia 2014 r. zażaleniem skarżącego na niezałatwienie sprawy w terminie (akta administracyjne, karta nr 162) i pismem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o przedstawienie wyjaśnień (akta administracyjne, karta nr 163), organ udzielił (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. informacji dotyczących sprawy.

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynęła pismo z Urzędu Gminy W. z żądaną informacją oraz zawierające kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. (....) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. rozpatrzył zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i postanowieniem nr (...) z dnia 31 lipca 2014 nie wyznaczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dodatkowego terminu do załatwienia sprawy.

W dniu 18 czerwca 2014 r. przeprowadzono oględziny z udziałem stron oraz uzupełniono materiał dowodowy o dokumenty przedłożone przez strony. Pismem z dnia 25 września 2014 r. organ I instancji zawiadomił strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego (akta administracyjne, karta nr 201).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 8 października 2014 r. decyzję nr (...) znak: (...), którą nałożył na właściciela działki nr (...) w B. M.Z. obowiązek sporządzenia i przedstawienia 4 egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego w terminie do 31 grudnia 2014 r.

W dniu 19 września 2014 r. Z.S. wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie wyżej opisanego postępowania administracyjnego, zarzucając naruszenie: art. 8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 k.p.a., przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu. Skarżący wniósł o:

1)

zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego w K. do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi;

2)

zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie;

3)

wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.;

4)

zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania, podnosząc, że jest prowadzone przewlekle.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Organ podniósł, że postępowanie którego dotyczy skarga było ponownie przeprowadzone w związku z wydaną przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. decyzją nr (...) z dnia 3 lutego 2014 r. znak. (...), którą uchylono poprzednio wydaną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. nr (...) z dnia 16 lipca 2013 r. znak (...). (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wyjaśnił, że przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało zakończone poprzez wydanie w dniu 8 października 2014 r. decyzji administracyjnej. Ponadto organ podniósł, że w jego toku podejmował czynności zmierzające do zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, na podstawie którego możliwe będzie rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach art. 7 i 77 k.p.a. oraz zgodnie ze wskazaniami organu odwoławczego, a działania te nie miały charakteru czynności pozornych. Organ wyznaczył termin oględzin w terminie uwzględniających realną możliwość ich przeprowadzenia, a także zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Podkreślono, że przy wyznaczaniu terminów załatwiania spraw uwzględnianie być muszą obiektywne okoliczności, w szczególności ilość postępowań prowadzonych przed Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. i związane z tym zadania organu. Wskazano, że obszar działania organu obejmuje cały Powiat K., charakteryzujący się dużą intensywnością rozpoczętych procesów budowlanych, które są bądź w realizacji bądź na etapie zakończenia. W inspektoracie zatrudnionych jest 11 inspektorów merytorycznych prowadzących sprawy i dokonujących czynności kontrolnych. Wskazano na ok. 25% zwiększenie ilości spraw w organie w stosunku do roku 2012, co miało rzeczywisty wpływ na podejmowane przez organ działania i stanowiło uzasadnienie dla wyznaczenia kolejnego terminu do załatwienia sprawy.

Organ wnosi o umorzenie postępowania sądowego oraz o stwierdzenie przez sąd, że przewlekłość nie wystąpiła, ewentualnie gdyby sąd doszedł do przekonania, że przewlekłość jednak zaistniała, wniósł o uznanie, że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

W ocenie organu, pomimo nieznacznego przekroczenia ustawowych terminów, działania podejmowane były w sposób systematyczny i celowy, a strony zawiadamiane były o wyznaczeniu nowych terminów załatwienia sprawy, co powoduje, że skarga nie powinna być uwzględniona.

Ponadto organ wniósł o oddalenie wniosku o wymierzenie grzywny, gdyż nie zachodzą okoliczności uzasadniające jej wymierzenie, bowiem organ podejmował czynności zmierzające do rozstrzygnięcia sprawy i zakończył ją wydając decyzję, zatem nie ma potrzeby dyscyplinowania organu. Organ dokonuje wszelkich starań by prowadzone postępowania mieściły się w ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego terminach, jednakże wskazana wyżej ilość postępowań w stosunku do obsady kadrowej powoduje, że zachodzi konieczność wyznaczania nowych terminów załatwienia sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a, czyli w przypadkach, gdy sprawa powinna być załatwiona przez wydanie decyzji administracyjnej, postanowienia, na które służy zażalenie albo kończącego postępowanie, postanowienia rozstrzygającego sprawę co do istoty, postanowienia wydanego w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie oraz przez inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Z akt sprawy wynika, że skarżący pismem z dnia 20 marca 2012 r. Z.S. wniósł do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. o dokonanie kontroli budynku mieszkalnego na działce nr (...) w B.

W dniu 16 lipca 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję Nr (...) zobowiązującą inwestora do sporządzenia i przedłożenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego do dnia 31 października 2013 r. i na tą decyzję zostało wniesione odwołanie do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., a ponadto w odrębnej skardze skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ I instancji.

Po rozpoznaniu skargi skarżącego na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt II SAB/Kr 163/13 w pkt I stwierdził, że postępowanie prowadzone było przewlekle; w pkt II stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III odstąpił od wymierzenia grzywny organowi.

Na decyzję organu I instancji z dnia 16 lipca 2013 r. zostało wniesione odwołanie i (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją nr (...) z dnia 3 lutego 2014 r. znak: (...), uchylił poprzednio wydaną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu K. w K. nr (...) z dnia 16 lipca 2013 r. znak (...) nakładającą obowiązek sporządzenia i przedstawienia 4 egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z wykonanych robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. budynek mieszkalny na działce nr (...) w B. w terminie do 31 października 2013 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu organ II instancji zwrócił uwagę na braki w materiale dowodowym, w tym brak ustalenia czy dokonano zgłoszenia przedmiotowego obiektu do użytkowania, braku przesłuchania świadków co do ustalenia daty trwania lub zakończenia robót budowlanych przy tym budynku, a gdyby to nie pozwoliło na ustalenie stanu faktycznego - to także przesłuchania samych stron. Zasygnalizowano możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Organ II instancji wskazał na konieczność dokładnego ustalenia, czy cały budynek był budowany w sposób nieprzerwany, czy też tylko niektóre elementy tego budynku, a jeżeli tak to jakie i w jakim okresie. Miało to pozwolić na ustalenie, czy do budowy niektórych elementów niezbędnym było uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia. Zbadać należało lokalizacje samego budynku w stosunku do projektu budowlanego. Organ I instancji został zobowiązany do uzupełnienia materiału dowodowego, między innymi o pozwolenie na budowę z 1978 r. Wskazano na nieprawidłowość zobowiązania M.Z. do przedłożenia projektu budowlanego zamiennego oraz nieprawidłowy krąg stron oraz przepisy dotyczące doręczania decyzji i innych pism osobie korzystającej z poczty elektronicznej.

Akta sprawy rozpoznawanej organ odwoławczy zostały zwróconego organowi I instancji w dniu 28 marca 2014 r. (akta administracyjne, karta nr 161). W tej sprawie od tej daty (28 marca 2014 r.) należy liczyć termin załatwienia prawy, ponieważ od tej daty organ I instancji dysponował aktami sprawy.

Po otrzymaniu akt organ I instancji zarejestrował je pod znakiem (...) (akta administracyjne, karta nr 161).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dopiero pismem z dnia 23 maja 2014 r. zawiadomił strony o prowadzonym postępowaniu oraz wyznaczył termin oględzin na dzień 18 czerwca 2014 r. (akta administracyjne, karta nr 170). Ponadto organ I instancji zwrócił się pismem z dnia 23 maja 2014 r. do Wójta Gminy W. z prośbą o udzielenie informacji koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy. Organ zawiadomił strony pismem z dnia 23 maja 2014 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - 29 sierpnia 2014 r.

Należy stwierdzić, że okres od 28 marca 2014 r. do 23 maja 2014 r. był okresem przewlekłego prowadzenia sprawy i niewspółmiernie długim do wydania pism z dnia 23 maja 2014 r.

Następnie w związku z wniesionym w dniu 16 kwietnia 2014 r. zażaleniem skarżącego na niezałatwienie sprawy w terminie (akta administracyjne, karta nr 162) i pismem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o przedstawienie wyjaśnień (akta administracyjne, karta nr 163), organ I instancji udzielił (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. informacji dotyczących sprawy. W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynęła pismo z Urzędu Gminy W. z żądaną informacją oraz zawierające kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 18 czerwca 2014 r. przeprowadzono oględziny z udziałem stron oraz uzupełniono materiał dowodowy o dokumenty przedłożone przez strony.

Okres od 23 maja 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. to okres, za który nie można organowi I instancji czynić zarzutu przewlekłego prowadzenia postępowania.

Okres nie więcej niż 3 tygodnie po dniu 18 czerwca 2014 r. można uznać za okres niezbędny do dokonania oceny stanu faktycznego sprawy i ustalenie sposobu jej załatwienia. Tym samym okres od ok. 10 lipca 2014 r. do dnia 25 września 2014 r. to ponownie okres przewlekłego prowadzenia postępowania.

Pismem z dnia 25 września 2014 r. organ I instancji zawiadomił strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego (akta administracyjne, karta nr 201).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 8 października 2014 r. decyzję nr (...) znak: (...), którą nałożył na właściciela działki nr (...) w B. M.Z. obowiązek sporządzenia i przedstawienia 4 egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Tym samym okresami przewlekłego prowadzenia postępowania w tej sprawie są okresy: od dnia 29 marca 2014 r. do dnia 23 dnia maja 2014 r. i od ok. 10 lipca 2014 r. do dnia 25 września 2014 r. Sumując te okresy i doliczają przypuszczalne terminy analizy materiału dowodowego, okres przewlekłego prowadzenia postępowania wynosi w przybliżeniu 4 miesiące. Co ważne, w tej sprawie już raz sąd administracyjny rozpoznawał skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania i taką przewlekłość stwierdził. Mimo to, organ I instancji nie uznał, aby w ponownie prowadzonym postępowaniu dołożyć wszelkich starań, aby sprawę rozpoznać w jak najszybszym terminie. Termin prowadzenia postępowania, licząc od 28 marca 2014 r. do 8 października 2014 r. wyniósł ponad 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 149 § 1 p.p.s.a., sąd, uwzględniając skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Powyższe ustalenia dotyczące oceny czynności podejmowanych w toku postępowania przez organ I instancji i ich wpływu na sprawność oraz szybkość postępowania administracyjnego pozwalają na przyjęcie, że w tej sprawie postępowanie administracyjne było prowadzone w sposób przewlekły.

Zgodnie z powołanym art. 149 § 1 p.p.s.a. Sąd dodatkowo obowiązany był stwierdzić, czy owa przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, czy też nie zachodziła sytuacja rażącego naruszenia prawa.

Zgodnie z art. 35 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Terminy te dotyczą także i takich spraw, które wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zgodnie natomiast z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy administracyjnej, do których nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wprawdzie w tej sprawie okres 2-miesięczny został przekroczony, tym niemniej w ocenie Sądu to przekroczenie, sięgające około 4-miesięcy nie może zostać w okolicznościach tej sprawy uznane za rażące naruszenie prawa. Niewątpliwym jest bowiem fakt, że w decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 lutego 2014 r. wskazano organowi I instancji na szereg istotnych okoliczności faktycznych, które należało ustalić przed wydaniem decyzji przez organ I instancji. W sprawie dotyczącej skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania sąd nie bada, czy postepowanie dowodowe zostało prawidłowo przeprowadzone i organ wydał decyzje zgodną z prawem. Sąd dokonuje w tej sprawie oceny, czy w związku z okolicznościami tej sprawy tak długie prowadzenie postępowania było uzasadnione, a jeżeli nie - to czy zasługuje na miano rażącego naruszenia prawa. W ocenie Sądu przewlekłe prowadzenie postępowania stanowiło naruszenie prawa, ale nie było to rażące naruszenie prawa.

Sąd nie wymierzył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu (...) grzywny z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania. Grzywna jest środkiem dyscyplinującym i zarazem karą nakładana na organ za naruszenie prawa. Wymierzenie grzywny jest w tego typu sprawach fakultatywne, a to oznacza, że to Sąd musi zważyć, w okolicznościach danej sporawy, czy naruszenie prawa w zakresie przewlekłego jego prowadzenia powinno pociągnąć za sobą dodatkowo także wymierzenie organowi grzywny. Sąd uznał, że zarówno okres przewlekłego prowadzenia postępowania (ok. 4 miesięcy), jak i zakres przeprowadzenia postępowania dowodowego, a także i to, że przewlekłość w znacznej części obejmowała okres lipiec-sierpień 2014 r., kiedy to zazwyczaj pracownicy korzystają z okresu urlopowego - uzasadniają odstąpienie od jej wymierzania.

Odnosząc się do zarzutów Powiatowego Inspektora należy stwierdzić, że co do zasady nie są one zasadne. Podnoszona kwestia braku środków finansowych nie może uzasadniać naruszania praw stron gwarantowanych przepisami k.p.a. Co najwyżej organ jako dysponent części budżetowej winien ustalić, czy tak wykonywane zadania mają charakter zadań własnych samorządu powiatowego czy zadań zleconych i stosownie do tego zwrócić się do organów samorządu powiatowego o przeznaczenie w budżecie realnych kwot na wykonywanie zadań lub - w przypadku zadań zleconych - skorzystać z postępowania sądowego przeciwko Skarbowi Państwa celem uzyskania realnych kwot z budżetu państwa na wykonywanie takich zadań. Sąd nie pouczania o przepisach i trybie tak podejmowanych działań ale wyjaśnia tylko, że zasłanianie się brakiem środków nie może uzasadniać naruszania praw stron, a obowiązujące przepisy także w zakresie finansowania administracji publicznej pozwalają na otrzymywanie takich środków, które powinny wystarczać na należyte wykonywanie administracji.

Także ilość prowadzonych postępowań nie może uzasadniać przewlekłości, ale przede wszystkim być podstawą do domagania się zwiększenia nakładów na zapewnienie realnego i szybkiego prowadzenia postępowań.

Sąd zasądził koszty postępowania na podstawie art. 200 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.