II SAB/Kr 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638251

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2019 r. II SAB/Kr 31/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków, dnia 21 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpoznania sprawy znak: (...) postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A. F. w dniu 16 stycznia 2019 r. wniósł skargę na bezczynność Wojewody w sprawie znak: (...)

W odpowiedzi na wezwanie sądu o przedstawienie dowodu, że przed wniesieniem skargi wyczerpał tryb określony wart. 37 § 1 k.p.a., tj. wniósł ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie, skarżący przedłożył kopie dwóch ponagleń, przy czym dotyczących innych spraw (k. 18 i k. 25 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwanej dalej p.p.s.a.), który wszedł w życie 1 czerwca 2017 r., skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Zgodnie natomiast z art. 37 § 1 k,p.a. (w wersji obowiązującej od dnia 1 czerwca 2017 r.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W myśl art. 37 § 3 k.p.a., ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Z treści powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2017 r. wniesienie ponaglenia stanowi niezbędny warunek poprzedzający wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność i przewlekłość organu administracji publicznej.

Jak wynika z akt sprawy znak: (...), w sprawie tej skarżący nie wnosił ponaglenia, a przedłożone przez skarżącego na wezwanie sądu ponaglenia, dotyczą innych spraw administracyjnych.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że skarżący nie wyczerpał przed wniesieniem skargi obligatoryjnego trybu o jakim stanowi art. 53 § 2b p.p.s.a., a zatem jego skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., o czym orzeczono w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.