Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723704

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 września 2019 r.
II SAB/Kr 304/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków, dnia 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone w dniu 21 sierpnia 2019 r. Wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w skrócie p.p.s.a., stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro skarżący nie uiścił należnego wpisu, należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.