Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721299

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 września 2019 r.
II SAB/Kr 284/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magda Froncisz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. S. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 5 marca 2019 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

F. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 5 marca 2019 r.

Skarżący nie podpisał skargi oraz nie uiścił wpisu od skargi.

W związku z tym pismami z 16 sierpnia 2018 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi i uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe pisma zostały doręczone skarżącemu w dniu 27 sierpnia 2019 r. Zakreślony termin do podpisania skargi i uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie z dniem 3 września 2019 r., jednakże ww. braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Zgodnie z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skarga, jako pismo w postępowaniu sądowym, winna być podpisana (art. 57 § 1 p.p.s.a.). W niniejszej sprawie skarga nie została podpisana.

Stosownie natomiast do przepisu art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Zgodnie z regulacją art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których - pomimo wezwania - nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, wobec niepodpisania skargi oraz jej nieopłacenia Sąd, na podstawie powołanych wyżej przepisów, odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.