Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724785

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 2 października 2019 r.
II SAB/Kr 260/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sędziowie WSA: Mirosław Bator (spr.), Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M. O. i T. D. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie nierozpatrzenia odwołań postanawia: odrzucić skargę T. D.

Uzasadnienie faktyczne

M. O. i T. D. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Wojewody w przedmiocie nierozpatrzenia odwołań.

Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2019 r. T. D. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze zarządzenia zostało doręczone T. D. w dniu 15 lipca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie w aktach sądowych sprawy). Do chwili obecnej wskazany brak fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd. W stanie faktycznym sprawy T. D. nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Z akt sprawy wynika, że T. D. został wezwany do usunięcia braku fiskalnego skargi. Wezwanie zawierało pouczenie o terminie wykonania i konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone T. D. w dniu 15 lipca 2019 r. W wyznaczonym terminie T. D. nie uiścił wpisu sądowego od skargi (zapisek urzędowy z dnia 20 sierpnia 2019 r.).

Reasumując stwierdzić należy, że wobec tego, że T. D. w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.