Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721365

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 września 2019 r.
II SAB/Kr 233/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Starosty N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie przesłania kserokopii umów dotyczących urządzenia, utrzymania lub modernizacji pastwiska rolnego klasy V oznaczonego jako p. gr.l. kat. (...) i p. bud.l. kat. (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Skarżący wnosząc skargę nie uiścił opłaty.

Zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2019 r., doręczonym 10 lipca 2019 r. A. F. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł.

Skarżący w zakreślonym terminie nie wniósł wpisu od skargi. Z tego względu sąd odrzucił skargę wniesioną w niniejszej sprawie, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - zgodnie z którym skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.