Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604979

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 stycznia 2019 r.
II SAB/Kr 224/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie robót budowlanych związanych z remontem ulicy (...) w Z. przeprowadzonym w latach 1995-1997 postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Pismem z 6 grudnia 2018 r. skarżący został wezwany do wykazania, że przed wniesieniem skargi wyczerpał tryb określony w art. 37 § 1 k.p.a. i wniósł ponaglenie do organu wyższego stopnia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu 17 grudnia 2018 r. i nie zostało ono wykonane.

Dlatego też należało przyjąć, że skarżący nie poprzedził skargi na bezczynność wniesieniem ponaglenia, a w konsekwkencji jego skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.