II SAB/Kr 216/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3161295

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2021 r. II SAB/Kr 216/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 26 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2021 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wyżej wskazanej skargi w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie poinformowano skarżącego, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia będzie skutkować odrzuceniem skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 20 stycznia 2021 r. Do chwili obecnej wskazany brak fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do brzmienia art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z powyższego wynika, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli strona skarżąca nie uiści wpisu od skargi, wówczas jest zobowiązana to uczynić na wezwanie przewodniczącego, w wyznaczonym przez niego terminie. W razie nie wykonania wezwania przez stronę skarżącą, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu w dniu 20 stycznia 2021 r. Brak fiskalny skargi nie został uzupełniony do chwili obecnej.

Biorąc powyższe pod uwagę wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.