II SAB/Kr 216/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414191

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. II SAB/Kr 216/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magda Froncisz.

Sentencja

Kraków, dnia 6 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Gimnazjum nr (...) w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia (...) lipca 2017 r. postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej M. K. uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) (sto) zł.

Uzasadnienie faktyczne

M. K., reprezentowana przez adwokata Ł. K., wniosła skargę z dnia 11 września 2017 r. na bezczynność Gimnazjum nr (...) w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 10 lipca 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skarżąca M. K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokata, wniosła skargę z dnia 11 września 2017 r. na bezczynność Gimnazjum nr (...) w K.

Należy wskazać, że Gimnazjum nr (...) w K., wskazane w skardze jako skarżony organ, od dnia 1 września 2017 r. zgodnie z założeniami reformy oświatowej przestało istnieć, a pod wskazanym w skardze adresem organu siedzibę ma inna jednostka - (...) w K., powołane aktem założycielskim, jako trzyletnie (...) w K., powstałe z przekształcenia Gimnazjum nr (...). Typ i nazwa szkoły: (...) w K.; Siedziba szkoły: (...), ul. (...); Dzień rozpoczęcia działalności (...) w K.: 1 września 2017 r. (vide: Załącznik nr (...) do Uchwały Nr (...) Rady Miasta K. z dnia 29 marca 2017 r.).

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Na podstawie tego przepisu - wobec odrzucenia skargi - Sąd postanowił zwrócić skarżącej cały uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) zł, orzekając jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.