Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
II SAB/Kr 197/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Rady Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 maja 2019 r. A. F. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarga nie była opłacona.

Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,00 zł w terminie 7 dni po rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 sierpnia 2019 r.

Do chwili obecnej braki fiskalne skargi nie zostały usunięte (zapisek urzędowy z dnia 20 września 2019 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że skarżący został wezwany do usunięcia braków fiskalnych skargi. Wezwanie zawierało pouczenie o terminie jego wykonania i ewentualnych konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 sierpnia 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi. W tym stanie rzeczy, w świetle art. 220 § 3 p.p.s.a., zaistniały podstawy do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.