Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 stycznia 2017 r.
II SAB/Kr 189/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Łomnicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi R.W. na bezczynność i przewlekłość postępowania (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 grudnia 2016 r. skarżąca R.W. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez przedstawienie dowodu, że przed wniesieniem skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., wyczerpała tryb określony w art. 37 § 1 k.p.a. tj. wniosła do organu wyższego stopnia zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Zarządzenia te zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 14 grudnia 2016 r.

Termin do uzupełnienia braków upłynął bezskutecznie w dniu 21 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z artykułem 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016.718 - dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie braki formalne skargi nie zostały uzupełnione w przepisanym terminie. W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.