II SAB/Kr 174/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112446

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2021 r. II SAB/Kr 174/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Małgorzata Łoboz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wstrzymania pozwolenia na użytkowanie kolektora wód opadowych postanawia:

1. odrzucić skargę.

2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

II SAB/Kr 174/20

UZASADNIENIE

A. F. zam. ul. (...) w Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nierozpoznania jego wniosku z dnia 14 września 2020 r. (data wpływu do PINB 16 września 2020 r., data wpływu do WINB 23 września 2020 r.) r. w zakresie żądania wydania decyzji w rozumieniu art. 104 i 109 k.p.a. przedmiocie wstrzymania pozwolenia na użytkowanie kolektora wód opadowych.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wniósł o jej oddalenie, a w części o odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z treścią art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej p.p.s.a.), skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Zgodnie natomiast z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W myśl art. 37 § 3 k.p.a., ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. W świetle powyższego uprzednie wniesienie ponaglenia jest przesłanką dopuszczalności skargi na bezczynność.

Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że A. F. zam. w Z. przy ul. (...) nie wniósł do organu wyższego stopnia ponaglenia na niezałatwienie jego wniosku z dnia 14 września 2020 r., powołanego w skardze. Właściwe pismo wskazujące na ponaglenie nie zostało bowiem ani załączone do skargi ani nie znajduje się w aktach administracyjnych. Należy bowiem wskazać, że oddzielne akta (...) zostały założone dla wniosku z 14 września 2020 r. dotyczącego właśnie wstrzymania pozwolenia na użytkowanie kolektora wód opadowych, w którym to wniosku znalazło się słowo "ponaglenie". Niemniej wyraźne określono tamże żądanie, co spowodowało uznanie pisma za wniosek wszczynający sprawę i w tych aktach brak ponaglenia do rozpatrzenia tego wniosku.

Z kolei w aktach (...) znajduje się ponaglenie, które wskazał również A. F. na żądanie Sądu jako dotyczące jego wniosku (k.23 akt sąd.) i rzeczywiście zatytułowane jako "wstrzymanie pozwolenia na użytkowanie kolektora wód opadowych". Jednak zostało ono sporządzone w dniu 13 września 2020 r. /k.23 akt (...) /, a więc jeszcze przed zainicjowaniem sprawy, odnośnie której skarżący wnosi skargę na bezczynność, a w której wniosek został sporządzony 14 września 2020 r. Wynika więc z tego, że ewentualne ponaglenie zostało wniesione przed właściwym wnioskiem, co oczywiście nie może odnieść skutku.

Dla odmiany gdyby chcieć uznać, że sprawa została zainicjowana wcześniej, to w ocenie Sądu brak do tego podstaw. W skardze na bezczynność wyraźnie mówi się o sprawie o wstrzymanie pozwolenia na użytkowanie kolektora wód opadowych (czyli prowadzonej pod znakiem (...)). Natomiast w aktach (...) są pisma A. F., w zasadzie same ponaglenia, dotyczące głównie sprawdzenia zgodności z projektem i warunkami technicznymi instalacji wodnokanalizacyjnej, które to pisma mają także i wcześniejsze daty, ale dotyczą innej sprawy.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że skarżący nie wyczerpał przed wniesieniem skargi obligatoryjnego trybu o jakim stanowi art. 53 § 2b p.p.s.a., a zatem jego skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., o czym orzeczono w postanowieniu.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.