Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1660553

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
II SAB/Kr 17/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.K. na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w J. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Z.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 9 lutego 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało wysłane na adres skarżącej, a samo wezwanie odebrała w dniu 16 lutego 2015 r. matka skarżącej M.K., zamieszkująca pod tym adresem. Tym samym należy stwierdzić, że w dniu 16 lutego 2015 r. skutecznie została wezwana skarżąca do uiszczenia wpisu od skargi. Termin do uiszczenia wpisu minął z końcem dnia 23 lutego 2015 r. (poniedziałek). Do dnia 24 marca 2015 r. wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu sadowego oraz pouczona o skutkach prawnych niewykonania powyższej czynności we wskazanym terminie.

W tej sytuacji Sąd zobligowany jest do odrzucenia skargi w oparciu o art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.