Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468927

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 maja 2014 r.
II SAB/Kr 145/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.N. na bezczynność () S.A. w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E.N. wniósł skargę na bezczynność (...) S.A. w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270) - dalej określana jako "p.p.s.a." - sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Sąd z urzędu ustalił bowiem, że pod sygnaturą II SAB/Kr 125/14 została zarejestrowana skarga E.N. na bezczynność (...) S.A. w K. o tym samym zakresie przedmiotowym.

Ponieważ sprawa objęta skargą wniesioną w niniejszej sprawie jest już w toku, należało odrzucić skargę na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.