Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2696183

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.
II SAB/Kr 118/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w K. i Z. B. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wspólnota Mieszkaniowa (...) w K. i Z. B. reprezentowani przez radcę prawnego A. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Wojewody, polegającą na nierozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K. z 26 września 2013 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem referendarza sądowego z 16 maja 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżących do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez: złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi oraz przedłożenie dokumentów wykazujących umocowanie do udzielania pełnomocnictw i określających sposób reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej. Wezwano go również o przedstawienie dowodu, że przed wniesieniem skargi na bezczynność organu, skarżący wyczerpali tryb określony w art. 37 k.p.a. tj. wnieśli ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących 29 maja 2019 r. Mimo upływu zakreślonego terminu wezwanie sądu nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (§ 2).

Wniesienie ponaglenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a. stanowi warunek konieczny do wywiedzenia skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Niewyczerpanie trybu przedskargowego prowadzić musi do odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej z innych powodów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Będąca przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie skarga na bezczynność Wojewody nie została poprzedzona ponagleniem. Pisma takiego nie zawierają przedłożone wraz ze skargą akta administracyjne, nie zostało ono także przedstawione na wezwanie sądu. W związku z tym orzeczono o odrzuceniu skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że skarga podlega odrzuceniu również z powodu nieuzupełnienia jej braków formalnych. Zastosowanie w sprawie znajduje art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.