II SAB/Ke 54/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2555562

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 września 2018 r. II SAB/Ke 54/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Armański.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 19 lutego 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., zawiadomiło A. S. o przekazaniu do rozpatrzenia według właściwości Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jej wniosku o przyznanie pomocy finansowej, zawartego w odwołaniu z 3 listopada 2017 r. od decyzji z 20 września 2017 r. oraz z 23 października 2017 r.

Skargę na powyższe pismo wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach A.S. Postanowieniem z 22 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Ke 281/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił tę skargę.

W dniu 28 czerwca 2018 r. skarżąca wniosła pismo, w którym jednocześnie zawarła "zażalenie na postanowienie z dnia 22 maja 2018 r." oraz "skargę na przewłokę postępowania". Skarga ta została potraktowana jako skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej zwaną "p.p.s.a.", skargę (w tym także skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego) można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy zaś rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.

W przypadku skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 k.p.a., to znaczy złożyła zażalenie do organu prowadzącego postępowanie na przewlekłość postępowania (w niniejszym przypadku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Zażalenie, o którym mowa we wskazanym przepisie, równoznaczne jest tu ze środkiem zaskarżenia i spełnia kryterium "wyczerpania środków zaskarżenia" w rozumieniu art. 52 § 2 p.p.s.a.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 10 sierpnia 2018 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dowodu, że wniosła do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ponaglenie w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez ten organ. W odpowiedzi skarżąca przesłała kserokopię ponaglenia, które, jak wynika z prezentaty organu, zostało złożone osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 28 sierpnia 2018 r., a więc po upływie ponad dwóch miesięcy od wniesienia pisma zawierającego skargę na przewlekłość. Ponadto ponaglenie zostało złożone w organie niewłaściwym w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 55 § 2b p.p.s.a. skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Ponieważ w niniejszej sprawie skarżąca wniosła skargę przed wniesieniem ponaglenia, skarga ta jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.