Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802814

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 23 listopada 2017 r.
II SAB/Ke 49/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Armański (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Chobian, Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. sprawy ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.