Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 20 lipca 2020 r.
II SAB/Ke 32/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na bezczynność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Dyrektora Oddziału w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie A. B. wniósł do tut. Sądu skargę na bezczynność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Dyrektora Oddziału w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 8 czerwca 2020 r. W wyznaczonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei § 3 art. 220 p.p.s.a. stanowi między innymi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia skarżącemu wezwania z dnia 29 kwietnia 2020 r., który upłynął z dniem 15 czerwca 2020 r., skarżący nie uiścił wymaganej kwoty wpisu, ani nie wystąpił o przyznanie prawa pomocy.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.