II SAB/Go 91/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2656564

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 r. II SAB/Go 91/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "B" sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. "B sp. z o.o., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Wojewody w rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla S.D., będącej obywatelem Ukrainy.

Następnie pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. (data wpływu do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że co do zasady merytoryczna ocena oświadczenia o cofnięciu skargi jest dopuszczalna wówczas, gdy skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu oraz został uiszczony wpis sądowy od skargi. Jeżeli pomimo wezwania wpis od skargi nie zostanie uiszczony, bądź nie zostanie usunięty brak formalny skargi podlega ona odrzuceniu. Odrzucenie skargi z uwagi na brak wpisu jest również uzasadnione, gdy sąd zarządzi wezwanie do uiszczenia wpisu, a strona skarżąca złoży oświadczenie, że cofa skargę.

W niniejszej sprawie skarga nie została opłacona, przy czym strona skarżąca cofnęła skargę zanim sąd zarządził uzupełnienie braku skargi przez uiszczenie wpisu sądowego. W tych okolicznościach Sąd uznał, iż niecelowe, a wręcz wbrew zasadzie ekonomiki postępowania, byłoby wzywanie strony do uiszczenia wpisu sądowego, by następnie uwzględniając jej oświadczenie o cofnięciu skargi umorzyć postępowanie i dokonać zwrotu wpisu.

Uznając zatem cofnięcie skargi za skuteczne i dopuszczalne, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.