Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484404

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 lipca 2014 r.
II SAB/Go 49/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.B. na bezczynność Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skarżącemu K.B. kwotę 100 (sto) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K.B. wniósł skargę na bezczynność Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Jednocześnie uiścił kwotę 200 zł tytułem wpisu sądowego od powyższej skargi. Tymczasem zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały w sprawach skarg na bezczynność organów administracji publicznej wynosi 100 zł. Tym samym wystąpiła nadpłata wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Wydanym w niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 2 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę K.B. Z powodu nieuwzględnienia skargi należny wpis w kwocie 100 zł nie podlega zwrotowi. Niniejsze postanowienie dotyczy natomiast pozostałej kwoty 100 zł, nadpłaconej tytułem wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W konsekwencji kwota 100 zł jako nadpłacona tytułem wpisu od skargi, podlega zwrotowi z urzędu na podstawie art. 225 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.