II SAB/Go 42/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508867

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2018 r. II SAB/Go 42/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić J.K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

J.K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci stron umów cywilnoprawnych zawartych z Powiatem.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 czerwca 2018 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł (k. 14 i 16 akt sprawy) - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 12 czerwca 2018 r. - zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 20 akt sprawy.

W dniu 20 czerwca 2018 r. na konto bankowe Sądu wpłynęła kwota 100 zł uiszczona do sprawy II SAB/Go 42/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z powyższym, zanim dojdzie do zawiśnięcia sporu przed sądem, jest on obowiązany dokonać oceny skargi pod względem formalnym. Badanie pod względem formalnym skargi obejmuje nie tylko analizę jej zawartości, lecz także jej kontrolę pod względem szczególnych wymogów, jakim skarga powinna odpowiadać.

Stosownie do treści art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej jako p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji, gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 czerwca 2018 r. strona skarżąca, zgodnie z przepisami art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., została wezwana do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 100,00 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie Sądu prawidłowo doręczono stronie skarżącej w dniu 12 czerwca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 20). Należy więc stwierdzić, iż strona skarżąca uiściła wprawdzie wpis od skargi (w dniu 20 czerwca 2018 r.), jednakże nie dokonała tego w wyznaczonym, 7-dniowym terminie, który upłynął z dniem 19 czerwca 2018 r.

W świetle powyższego, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w pkt 1 sentencji postanowienia.

W kwestii poniesionego wpisu należy wskazać, że na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Z uwagi na powyższe należało stwierdzić, że strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w wysokości 100 złotych, a Sąd odrzucił skargę z uwagi na uiszczenie wpisu sądowego po terminie. Wobec powyższego należało na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 złotych uiszczoną tytułem wpisu od pisma odrzuconego, o czym Sąd orzekł w pkt 2.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.