Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484403

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 16 lipca 2014 r.
II SAB/Go 37/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Trzecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.J. na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich za rok 2012 postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim R.J. kwotę 102 (sto dwa) złote uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

R.J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Wnosząc skargę R.J. uiścił wpis sądowy od skargi w kwocie 102 zł.

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., odrzucił powyższą skargę. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 26 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z tego rodzaju pism jest skarga. W sprawie niniejszej skarżący uiścił wpis sądowy w kwocie 102 zł, jednak skarga została odrzucona. Stosownie zaś do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Z uwagi na to w sprawie zaistniały przesłanki do zwrotu kwoty uiszczonej z tego tytułu.

W świetle powyższych okoliczności, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.