Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623236

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 stycznia 2015 r.
II SAB/Go 36/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Starosty na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim stronie skarżącej Staroście kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2014 r. Starosta zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazanym w obszernym wniosku z dnia (...) lutego 2014 r. Wraz ze skargą strona skarżąca uiściła na konto tut. Sądu wpis sądowy w wysokości 100 zł.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Go 36/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., odrzucił powyższą skargę. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 20 maja

2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uiszczony w niniejszej sprawie wpis sądowy podlegał zwrotowi.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z tego rodzaju pism jest skarga.

W sprawie niniejszej strona skarżąca uiściła wpis sądowy w wysokości 100 złotych od skargi, którą Sąd odrzucił na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., bez merytorycznego jej rozpatrzenia.

Stosownie zaś do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Z uwagi na to, w sprawie zaistniała przesłanka do zwrotu kwoty uiszczonej z tego tytułu.

W świetle powyższych okoliczności, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.