Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484402

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 17 lipca 2014 r.
II SAB/Go 20/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Trzecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2014 r. sprawy ze skargi J.W. na przewlekłość postępowania Burmistrza w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew postanawia: na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwrócić organowi - Burmistrzowi, na jego koszt, kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych kosztów postępowania sądowego. Sygn. akt II SAB/Go 20/14 Sygn. akt II SAB/Go 20/14

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 marca 2014 r. sygn. akt II SAB/Go 20/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpatrzeniu sprawy ze skargi J.W. na przewlekłość postępowania Burmistrza w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zobowiązał Burmistrza do załatwienia wniosku J.W. z dnia (...) stycznia 2012 r. w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych sprawy (pkt I wyroku), stwierdził, że bezczynność Burmistrza spowodowana jest rażącym naruszeniem prawa (pkt II), wymierzył Burmistrzowi grzywnę w wysokości 1.000 zł (pkt IlI) oraz zasądził od Burmistrza na rzecz skarżącego J.W. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 6 maja 2014 r.

W dniu 4 lipca 2014 r. na rachunek bankowy tut. Sądu wpłynęła kwota 1.100 zł uiszczona przez Zastępcę Burmistrza Z.G. W tytule wpłaty wskazano, iż kwota ta obejmuje grzywnę 1.000 zł oraz koszty sądowe 100 zł.

W dniu 14 lipca 2014 r. do Sądu wpłynął wniosek podpisany przez zastępcę Burmistrza Z.G. o zwrot omyłkowo uiszczonej kwoty 100 złotych, orzeczonej na rzecz J.W.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U.

z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), który stanowi, iż opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt, Sąd postanowił, jak w sentencji.

Jednocześnie Sąd wyjaśnia, iż wskazana należność, zostanie zwrócona skarżącemu, po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia.

- -----------

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.