Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623231

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 stycznia 2015 r.
II SAB/Go 106/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącego radcy prawnego M.W. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R.S. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim radcy prawnemu M.W. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

R.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Na skutek złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy postanowieniem z dnia 23 października 2014 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowił na jego rzecz radcę prawnego. Okręgowa Izby Radców Prawnych jako pełnomocnika skarżącego wskazała radcę prawnego M.W.

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w pkt I umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Sądu Okręgowego do rozpoznania wniosku skarżącego R.S. z dnia (...) czerwca 2014 r., w pkt II stwierdził, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pkt III oddalił wniosek o wymierzenie grzywny organowi, w pkt IV przyznał wynagrodzenie pełnomocnikowi z urzędu w kwocie 240 zł.

W dniu 14 stycznia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów udzielonej skarżącemu pomocy prawnej z urzędu. Do wniosku pełnomocnik załączył odpis opinii prawnej z dnia (...) stycznia 2015 r. o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z dowodem jego nadania w urzędzie pocztowym do skarżącego. W treści wniosku pełnomocnik zawarł oświadczenie, iż wnioskowane koszty nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.:Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., wyznaczony radca prawny ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Według treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490), dalej zwanym rozporządzeniem, sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stanowi czynność objętą postępowaniem przed sądem administracyjnym w drugiej instancji.

Przepis § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia stanowi, iż stawka minimalna za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynosi 50% stawki minimalnej określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 złotych. Z uwagi na fakt, iż stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c wynosi 240 zł, tym samym przysługująca radcy prawnemu, który prowadził sprawę w pierwszej instancji, stawka minimalna za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł.

Nie ulega wątpliwości, iż w niniejszej sprawie radca prawny M.W. sporządzając stosowną opinię zapoznał się ze sprawą, a zatem czynność ta jest usługą prawną wykonaną przez niego i mieści się w ramach nieopłaconej pomocy prawnej (art. 250 p.p.s.a.), za którą przysługuje pełnomocnikowi prawo do otrzymania stosownego wynagrodzenia, jeżeli koszty te nie zostały uiszczone.

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zgodnie z treścią § 16 cytowanego rozporządzenia zawierać oświadczenie, że opłaty te nie zostały zapłacone w całości lub części. Pełnomocnik w przedmiotowej sprawie takie oświadczenie zawarł.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie należało zasądzić na rzecz pełnomocnika tytułem sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, stawkę w wysokości 120 złotych. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 wskazanego wyżej rozporządzenia należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Uwzględniając powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.