Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1652451

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 lutego 2015 r.
II SAB/Gl 94/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sędziowie: NSA Łucja Franiczek, WSA Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 r. sprawy ze skargi M.C-B. na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2014 r. M. C.-B. wniosła do tut. Sądu skargę na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. cyt. "z ignorancją zagrożeń zdrowia i życia na obiekcie (...) w D. (ciąg wsteczny, dopuszczenie do eksploatacji kotłów gazowych w pomieszczeniach nie spełniających wymogów kubatury i wentylacji)" poprzez "rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu (...)".

W uzasadnieniu strona wskazała, iż dniu 31 lipca 2014 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności cyt. "postępowania w sprawie (...)" w przedmiocie "usunięcia realnych zagrożeń zdrowia i życia na obiekcie (...) w D. wywołanych hermetyzacją obiektu". Wskazała nadto, że dnia 10 września 2014 r. złożyła mailem do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Do daty wniesienia skargi jej wniosek o stwierdzenie nieważności nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 k.p.a., który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 k.p.a. oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 k.p.a.

W konsekwencji skarżąca wniosła o:

zobowiązanie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. do wykonania "odpowiedniej czynności administracyjnej" w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi;

zasądzenie grzywny za ignorowanie zagrożeń zdrowia i życia na ul. (...) od 13 września 2011 r.;

zobowiązanie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie;

zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu wskazał, że w rzeczywistości postępowanie, na którego sygnaturę organu powiatowego powołuje się skarżąca, zostało zakończone postanowieniem nr (...) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. z dnia (...) r. Postępowanie drugoinstancyjne z kolei zostało zakończone postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) zmieniającym rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne jedynie w zakresie terminu wykonania obowiązku a w pozostałej części utrzymującym w mocy postanowienie nakładające na M. C.-B. obowiązek przedłożenia oceny technicznej samowolnie wybudowanej instalacji centralnego ogrzewania lokalu nr (...) wykonanej z naruszeniem elementów wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. (...) w D.

Zdaniem (...) WINB zarzut bezczynności w zakresie nierozpoznania wniosku skarżącej o stwierdzenie nieważności przedmiotowego postępowania jest całkowicie niezasadny. Wobec otrzymania szeregu wniosków dotyczących stwierdzenia nieważności rozmaitych postępowań, w tym wniosku dotyczącego postępowania (...),(...) WINB pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r. wezwał skarżącą do wskazania:

- decyzji (bądź postanowień) objętych wnioskiem - poprzez wskazanie daty ich wydania oraz numerów porządkowych, jeżeli zostały nadane oraz:

- organu, który wydał ww. decyzje (bądź postanowienia).

W dniu 5 września 2014 r. ww. wezwanie odebrał dorosły domownik, M. B. Pomimo obfitej korespondencji z organem skarżąca nie sprecyzowała ww. treści żądania, w związku z czym pismem z dnia 25 września 2014 r. organ powiadomił skarżącą, iż pozostawił bez rozpoznania złożone przez nią pisma z dnia:

24 lipca 2014 r. zatytułowane "wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym": (...);

29 lipca 2014 r. zatytułowane "wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym": (...);

29 lipca 2014 r. zatytułowane "wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym": (...);

30 lipca 2014 r. zatytułowane "wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym": (...);

31 lipca 2014 r. zatytułowane "wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym": (...);

31 lipca 2014 r. zatytułowane "wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym": (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 149 § 1 p.p.s.a. sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Bezczynność organu polega zaś na niezałatwieniu sprawy w terminie i niepodejmowaniu w celu jej załatwienia stosownych czynności.

Dokonując takiej oceny Sąd stwierdził, że wniesiona skarga nie mogła zostać uwzględniona,

Wskazać w tym miejscu należy, że w dniach od 24 do 31 lipca 2014 r. skarżąca złożyła szereg wniosków o wznowienie postępowania bądź stwierdzenie "nieważności postępowania", w tym pismem z dnia 31 lipca 2014 r. zwróciła się o stwierdzenie nieważności postępowania przed organem powiatowym (...). We wniosku, o którym mowa, strona posłużyła się jedynie numerem sprawy, pod którym to numerem organ I instancji prowadził zakończone już wówczas postępowanie, nie wskazała zaś decyzji bądź postanowienia, których stwierdzenia nieważności się domaga.

W konsekwencji (...) WINB pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r. nr (...), wydanym na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., wezwał skarżącą do wskazania:

decyzji (bądź postanowień) objętych ww. wnioskami (w tym wnioskiem, o którym mowa powyżej) - poprzez wskazanie daty ich wydania oraz numerów porządkowych, jeżeli zostały nadane oraz:

organu, który wydał ww. decyzje (bądź postanowienia).

Pismo zawierało pouczenie, iż nieusunięcie braków w terminie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

W dniu 5 września 2014 r. ww. wezwanie odebrał dorosły domownik, M. B. Pomimo licznej korespondencji z organem skarżąca nie udzieliła jednak odpowiedzi na postawione jej pytania i nie sprecyzowała nieważności jakiego rozstrzygnięcia się domaga, w związku z czym pismem z dnia 25 września 2014 r. (...) WINB powiadomił stronę o pozostawieniu jej wniosków bez rozpoznania.

W konsekwencji w postępowaniu organu nie można dopatrzeć się bezczynności. Wskutek braku działań strony pomimo stosownego pouczenia, prawidłowo bowiem organ, działając zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., powiadomił stronę o pozostawieniu jej wniosku bez rozpoznania. W efekcie niedopuszczalnym byłoby wydanie przez Sąd żądanego przez skarżącą wyroku, stosownie do art. 149 § 1 p.p.s.a. zobowiązującego organ do wydania aktu rozstrzygającego wniosek, skoro skarżąca nie udzieliła odpowiedzi na skierowane do niej przez organ wezwanie i nie wskazała jakiego aktu w istocie wniosek jej dotyczy.

W konsekwencji przedstawionych wyżej wywodów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie uwzględnił skargi i na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.