Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623227

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 stycznia 2015 r.
II SAB/Gl 88/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.C-B. na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o stwierdzenie niewazności postępowania w sprawie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżąca M.C-B wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. niezałatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania nr (...) w sprawie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Na podstawie zarządzenia z dnia 30 października 2014 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 27 listopada 2014 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 4 grudnia 2014 r. (czwartek - dzień roboczy) skarżąca nie uiściła należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.