Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623224

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 stycznia 2015 r.
II SAB/Gl 81/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C.-B. na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2014 r. M. C.-B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., skargę na bezczynność tegoż organu polegającą na niezałatwieniu wniosku o wznowienie postępowania w sprawie wykonania robót budowlanych (znak: (...)).

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 30 października 2014 r. wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,00 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Sąd zaś odrzuci skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przedmiotowe wezwanie skarżąca podjęła w placówce pocztowej w dniu 27 listopada 2014 r. Wyznaczony termin zatem upłynął w dniu 4 grudnia 2014 r. (tekst jedn.: w czwartek). Jednakże skarżąca pomimo prawidłowego pouczenia nie uiściła wpisu od skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.