Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 września 2019 r.
II SAB/Gl 62/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na bezczynność Burmistrza B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. M.S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Burmistrza B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 9 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do wykazania, że przed wniesieniem skargi wniosła do organu ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie - art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.). Na dokonanie powyższej czynności wyznaczono termin 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwano skarżącą do podania w powyższym terminie numeru PESEL, również pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została odebrana przez skarżącą w dniu 3 września 2019 r. i pozostała bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej uzależniona jest od uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia, jeżeli służyły stronie w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Stosownie do art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Na gruncie rozpoznawanej sprawy środkiem tego rodzaju jest ponaglenie do organu wyższego stopnia na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 37 § 1 i § 3 k.p.a.). Jak wynika z akt sprawy skarżąca nie wyczerpała toku prawnego przewidzianego w procedurze administracyjnej, a mianowicie nie poprzedziła skargi ponagleniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Wypada w tym miejscu nadmienić, iż skarżąca nie uzupełniła również braku formalnego skargi, gdyż na wezwanie Sądu nie podała numeru PESEL, jednakże z uwagi na niedopuszczalność skargi kwestia ta miała w niniejszej sprawie drugorzędne znaczenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.