II SAB/Gl 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698682

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lipca 2019 r. II SAB/Gl 45/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.R. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 maja 2019 r. A.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II tutejszego sądu z dnia 11 czerwca 2019 r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie dowodu wniesienia do właściwego organu ponaglenia w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie (art. 37 k.p.a.) oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych zarządzenia te zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 21 czerwca 2019 r.

Skarżący w piśmie z dnia 24 czerwca 2019 r. wyjaśnił, że nie złożył ponaglenia w trybie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 -, dalej zwanej k.p.a.) albowiem przepis ten stanowi, iż w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 i art. 36 strona ma prawo wystąpić z ponagleniem. W jego sprawie nie uchybiono terminowi określonemu w tych artykułach lecz pozostawiono sprawę bez rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.

Z kolei w myśl art. 53 § 2b p.p.s.a. skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Z treści cytowanych przepisów wynika konieczność poprzedzenia skargi na bezczynność ponagleniem, czego skarżący w niniejszej sprawie nie uczynił. W aktach sprawy brak jest bowiem jakiegokolwiek pisma mogącego stanowić ponaglenie w rozumieniu art. 37 § 1 k.p.a. W odpowiedzi na wezwanie Sądu o wykazanie dowodu wniesienia ponaglenia skarżący nadesłał pismo z dnia 24 czerwca 2019 r. w którym kwestionuje zasadność wniesienia ponaglenia w sytuacji, gdy organ nie uchybił terminowi o którym mowa w art. 35 i 36 k.p.a. ale pozostawił sprawę bez rozpatrzenia. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych pozostawienie podania bez rozpoznania stanowi bezczynność organu, na którą służy skarga stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 sygn. I OPS 2/13). Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że skarżący nie wyczerpał środków zaskarżenia i nie poprzedził skargi ponagleniem. Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Natomiast art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku opłatą sądową jest m.im. wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.).

Jednocześnie stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej jak wskazano powyżej Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, wezwanie zawierało pouczenie o skutkach niedokonania czynności w terminie. Pomimo upływu zakreślonego terminu wpis od skargi nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 6 orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.