II SAB/Gl 40/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550039

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 września 2018 r. II SAB/Gl 40/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę (...) w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej wpis sądowy od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 28 sierpnia 2018 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi przez nadesłanie dokumentu wykazującego umocowanie osób podpisanych pod skargą do reprezentowania strony skarżącej. Dla dokonania powyższej czynności wyznaczono siedmiodniowy termin pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 4 września 2018 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 11 września 2018 r. (wtorek - dzień roboczy) nie uzupełniono braku formalnego skargi.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r. skarżąca spółka cofnęła skargę z uwagi na wydanie decyzji przez Starostę (...) z dnia (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej p.p.s.a., skarga wniesiona do sądu winna spełniać określone warunki formalne, bez których nie można nadać pismu prawidłowego biegu. Przepis ten przewiduje w szczególności, że pismo wnoszone do sądu powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Przepis art. 28 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Jednocześnie stosownie do art. 29 p.p.s.a., przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Z kolei nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jej odrzuceniem.

W rozpoznawanej sprawie, mimo prawidłowego wezwania strony skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, stwierdzony brak nie został uzupełniony w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie wskazać jedynie należy, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. Zatem badanie dopuszczalności złożonego oświadczenia o cofnięciu skargi, jak i umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga wniesiona została skutecznie, tj. gdy wszczęła postępowanie sądowoadministracyjne (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1829/07).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.