II SAB/Gl 31/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549998

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 września 2018 r. II SAB/Gl 31/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. B. oraz M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. C. B. oraz M. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 30 sierpnia 2018 r. wezwano skarżących do wykazania, że przed wniesieniem skargi wystąpili w trybie art. 53 § 2b p.p.s.a. do organu z ponagleniem na niezałatwienie sprawy w terminie - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przy piśmie z dnia 11 września 2018 r. M. B. nadesłała plik dokumentów adresowanych do rozmaitych instytucji i organów jednocześnie wskazując, iż zwracała się bezskutecznie za ich pośrednictwem do załatwienia swojej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej zwanej p.p.s.a., dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej uzależniona jest od uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia, jeżeli służyły stronie w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Stosownie do art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Na gruncie rozpoznawanej sprawy, środkiem tego rodzaju jest ponaglenie do organu wyższego stopnia na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 37 § 1 i § 3 k.p.a.). Jak wynika z akt sprawy skarżący nie wyczerpali toku prawnego przewidzianego w procedurze administracyjnej, a mianowicie nie poprzedzili skargi ponagleniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Odnosząc się do nadesłanych przez skarżącą pism należy stwierdzić, że żadne z nich nie jest adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie ani też nie posiada cech ponaglenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.