Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723114

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 września 2019 r.
II SAB/Gd 98/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. L. na bezczynność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Ł.L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału z dnia 22 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi przez podanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. W obu wezwaniach wyznaczono skarżącemu na ich wykonanie termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przepis art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., stanowi bowiem, że w przypadku gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać m.in. numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Ponadto, stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi i odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego skarżący odebrał w dniu 2 września 2019 r. Tym samym, termin na wykonanie obu zarządzeń upływał dla skarżącego w dniu 9 września 2019 r.

Jednakże, jak wynika z akt sprawy, w terminie tym skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi, jak i nie uiścił wymaganego wpisu sądowego (zob. notatka urzędowa sporządzona przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Gdańsku w dniu 26 września 2019 r.).

Stosownie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Ponadto, zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.