II SAB/Gd 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2454261

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2018 r. II SAB/Gd 8/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D.- Z. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić skarżącej K. D. - Z. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego w sprawie wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 stycznia 2018 r. K. D. - Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej W piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że skarżąca cofa wniesioną w niniejszej sprawie skargę i domaga się umorzenia prowadzonego postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne tylko wówczas, gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd uznał, że w niniejszej sprawie cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne albowiem nie zmierza ono do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak wskazał bowiem Wójt Gminy w odpowiedzi na skargę pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. udostępnił skarżącej informację publiczną zgodnie ze złożonym przez nią uprzednio wnioskiem. Okoliczność tą skarżąca potwierdziła w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

W punkcie 2 postanowienia Sąd orzekł zaś na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.