II SAB/Gd 74/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

II SAB/Gd 74/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666451

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2015 r. II SAB/Gd 74/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w G. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie warunków zabudowy postanawia

1.

umorzyć postępowanie w sprawie,

2.

nakazać zwrócić skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej w G. ze Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 (sto) zł.

Uzasadnienie faktyczne

A. wniosła skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego z uwagi na nierozpoznanie w terminie miesięcznym wynikającym z art. 35 § 3 k.p.a. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2014 r. w przedmiocie warunków zabudowy.

W piśmie z dnia 17 kwietnia 2015 r. skarżąca cofnęła skargę.

Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne w świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, by cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa bądź spowodowało utrzymanie w mocy decyzji dotkniętej nieważnością.

Powyższe okoliczności uzasadniają umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwrócił skarżącej ze Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 zł tytułem wpisu, uiszczonego od cofniętej skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.